Có thể thêm nhiều phương tiện trên 1 tài khoản

TRẢ LỜI

Có. Bạn có thể thêm nhiều phương tiện trên cùng 1 tài khoản.

B1: Đăng nhập ứng dụng

B2: Bạn đi đến “Tài khoản

Từ Tài khoản, bạn chọn Phương tiện của tôi

B3: “Thêm xe

Chọn phương tiện (Biển số, hãng, dòng xe,…) và Lưu