Khách hàng có thể chọn nhiều chuyên gia không?

Trả lời

Không. Khách hàng sau khi tải và cài đặt ứng dụng mỗi lần chỉ có thể chọn cho mình một Chuyên gia duy nhất, chỉ sử dụng dịch vụ, sản phẩm và nhận thông báo khuyến mãi của Chuyên gia đó.