Mã chuyên gia là gì?

Trả lời

Mã Chuyên Gia là một đoạn mã gồm nhiều kí tự được mã hóa dưới dạng QR Code. Mỗi trung tâm dịch vụ sẽ có một mã Chuyên gia riêng biệt, mã này giúp khách hàng (người dùng xe) có thể đặt các dịch vụ và hàng hóa từ Chuyên gia đó.

Mã QR chuyên gia

Nếu bạn là trung tâm dịch vụ, bạn chưa có mã Chuyên gia, mời bạn đăng ký tại đây.

Nếu là khách hàng, sau khi tải ứng dụng về điện thoại, bạn cần liên hệ với trung tâm để cung cấp mã Chuyên gia.