Ứng dụng có giới hạn số lượng tài khoản không?

phần mềm được nhiều chủ gara sử dụng

Trả lời

Không. Ứng dụng được thiết kế theo luồng của từng Chuyên Gia, nên không giới hạn số lượng người dùng. Người dùng có thể là nhân viên, đối tác hoặc khách hàng của Chuyên Gia đó.