Ứng dụng có quản lý chuỗi dịch vụ không?

Trả lới

Có. Bạn là một trung tâm dịch vụ ô tô xe máy, bạn có một chuỗi dịch vụ, bạn muốn kết nối chuỗi dịch vụ đó với khách hàng trên toàn quốc, ứng dụng sẽ hỗ trợ tốt theo chuỗi ở bản nâng cấp tiếp theo.