Ứng dụng DatXE là gì?

D   A   T   X   E

DatXE được kết nối từ chuỗi viêt tắt của các từ: Đổi mới – An toàn – Tiên phong – Xuất sắc – Easy.

Chúng tôi mang đến giá trị và cơ hội kinh doanh bằng cách kết nối các nhà cung cấp với khách hàng dùng cuối bằng CNTT hàng đầu thế giới, tích hợp hệ thống và nhà cung cấp hạ tầng dịch vụ.